För Delibruket Vattentornet AB (Flatbread) se längre  ned på sidan

 

 

Delibruket AB integritetspolicy

Delibruket AB (Delibruket) behandlar personuppgifter i sin dagliga verksamhet. Integritetspolicyn gäller generellt för personuppgiftsbehandlingen inom Delibruket och finns till för att förklara vilken sorts data Delibruket behandlar, varför och hur. Personuppgifter behandlas främst i Delibruket administrations- och bokningssystem, men också via sociala medier (digitala kanaler). Integritetspolicyn är tillämpbar på anställda och gäster.

 

2. Personuppgifter och personuppgiftsbehandling

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Namn, telefonnummer, bilder och IP-adresser kan vara personuppgifter. Bokningar, beteenden och beställningar kan också vara personuppgifter om de tillsammans med andra uppgifter kan kopplas till en person. Åtgärder som vidtas med personuppgifter är personuppgiftsbehandling, exempelvis lagring, insamling, ändring, radering och spridning.

 

2.1. Särskilda kategorier av personuppgifter

Delibruket behandlar ibland särskilda kategorier av personuppgifter. Bland annat uppgifter om hälsa, fackförening och religiös åskådning anses tillhöra särskilda kategorier och vara extra skyddsvärda. Att hantera en bokning där någon är allergisk kräver behandling av uppgifter om någons hälsa. Sådan behandling sker endast efter samtycke. Även facktillhörighet kan behandlas i anställningsförhållanden, om det är nödvändigt inom arbetsrätten.

 

3.Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är den som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och bestämmer varför och hur personuppgifter behandlas. Delibruket AB är personuppgiftsansvarig..

 

4.Personuppgiftsbiträden

För att kunna leverera våra tjänster använder sig Delibruket av personuppgiftsbiträden. Det innebär att Delibruket är personuppgiftsansvarig och bestämmer vilka personuppgifter som behandlas och varför, men att vi outsourcar delar av behandlingen. Det rör sig exempelvis om IT-lösningar såsom system för lagring och bokning. Delibruket bestämmer då över behandlingen och ansvarar för den, men tar hjälp av andra leverantörer för att kunna leverera sina tjänster. Delibruket ingår alltid personuppgiftsbiträdesavtal med personuppgiftsbiträden för att värna om en hög skyddsnivå för all data.

 


 5. Delibruket personuppgiftsbehandling

Delibruket och våra personuppgiftsbiträden har alltid en laglig grund för behandling av personuppgifter. Oftast är det nödvändigt för att fullgöra avtal men det kan även ske efter samtycke, om det krävs för att tillvarata rättsliga anspråk eller på grund av lagkrav. Delibruket kan också behandla personuppgifter om det finns ett berättigat intresse. Det berättigade intresset väger då tyngre än den registrerades intresse av att Delibruket inte behandlar dennes personuppgifter. Marknadsföring till gäster vi tidigare varit i kontakt med sker exempelvis efter en intresseavvägning. Som registrerade är det däremot alltid möjligt att på ett enkelt sätt motsätta sig sådan personuppgiftsbehandling.

Nedan följer en överblick av Delibrukets personuppgiftsbehandling. Vi strävar efter att behandla så lite personuppgifter som möjligt. Alla kategorier av personuppgifter behandlas därför inte vid varje tillfälle. Exempelvis behandlas adresser och e-postadresser inte alltid vid bokningar men det förekommer.

5.1. Kommunikation och administrering

Delibruket behandlar personuppgifter för administrering och kommunikation med gäster och anställda. Syftet är att hantera bokningar, anställningar och administrera verksamheten.

 

Vi samlar namn, e-postadress, adress, telefonnummer, bokningar, matpreferenser, allergier då behandlingen är nödvändig för att kunna uppfylla avtalen och tillhandahålla våra tjänster.

 

Uppgifterna kommer från den registrerade själv som lämnas till oss vid bokningar och anställningsingående.

 

Gällande anställningsingående och dennes insamling av data är behandlingen nödvändig för att kunna uppfylla anställningsavtal och att administrera och betala ut lön.

Delibruket har som arbetsgivare en rättslig förpliktelse att tillhandahålla Skatteverket med anställdas kontrolluppgifter.

 

 

5.3. Marknadsföring

Delibruket använder personuppgifter för att marknadsföra sina tjänster i

Digitala kanaler och genom utskick med erbjudanden och

Information. Namn, e-postadress och i vissa fall bilder samlas in efter

samtycke och/eller genom intresseavvägning

 

Uppgifterna kommer från de registrerade själva genom anmälan till nyhetsbrev eller genom andra kanaler hos Delibruket som personen i fråga haft kontakt med.

 


 

5.4. Betalningar

För att hantera betalningar behandlar Delibruket personuppgifter.

Uppgifter som behandlas är

 • Kortnummer
 • Tid för transaktion
 • Försäljningsställe
 • Belopp
 • Detaljer om beställning

 

För att handla med tjänster och varor och leva upp till avtal genom att få betalt eller försäkra sin egen betalning behöver Delibruket hantera personuppgifter kopplade till betalningar.

 

 

5.5 Hantera anspråk

För att hantera eventuella rättsliga anspråk såsom klagomål, reklamationer eller rättsprocesser, kan Delibruket komma behöva behandla personuppgifter.

 

5.7. Cookies m.m.

För att förbättra användarupplevelsen i våra digitala kanalerna kan Delibruket komma att samla in teknisk data. Så som

 • IP-adresser
 • Cookies
 • Webläsarinformation

 

 

 6.Mottagare som Flatbread kan dela information med

 

6.1. Koncernbolag

Delibruket AB ägs till del av Flatbread AB som i sin tur äger Delibruket Vattentornet AB och kan därigenom samarbeta med varandra och delar därför data med varandra och behandlar personuppgifter å varandras vägnar.

6.2. Tjänsteleverantörer

För kunna tillhandahålla sina tjänster tar Delibruket hjälp av olika leverantörer för bland annat IT-lösningar som nätverk, lagringstjänster och e-posttjänster. Leverantörerna får endast behandla personuppgifterna enligt Delibrukets uttryckliga instruktioner och får inte behandla uppgifterna för egna ändamål. Samtliga är också bundna av lag och avtal att skydda personuppgifter.

6.3. Betalningsmottagare och leverantörer för betaltjänster

Vid betalningar kan personuppgifter delas betaltjänstleverantören, betalningsmottagaren samt båda parters banker.


 

6.4. Övriga mottagare

Delibruket kan i vissa fall också dela med sig av uppgifter till andra mottagare, främst myndigheter på grund av lagkrav eller i samband med rättsliga processer. Personuppgifter kan också komma att delas med potentiella köpare och säljare till hela eller delar av verksamheten.

 

7. Tekniska och organisatoriska åtgärder

Delibruket är mån om gästers och anställdas integritet och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. Bland annat finns rutiner och behörighetsbegränsningar som hindrar obehörig åtkomst.

 

8.Var behandlar Delibruket personuppgifter?

Delibruket samtliga personuppgifter behandlas inom EU/EES-området. Vissa leverantörer kan dock komma att behandla personuppgifter utan EU/EES-området. I såna fall säkerställer vi alltid att uppgifterna är skyddade och att det finns skyddsåtgärder på plats, genom avtal som kräver ställer samma krav som reglerna inom EU.

 

9.Hur länge sparas personuppgifter?

Delibruket behandlar personuppgifter så länge det finns ett förhållande med den registrerade och en tid därefter, så länge det finns en laglig grund. Om det inte längre finns en anledning att behandla personuppgifter raderas dem.

 

 

10. Rättigheter

Delibruket vill påminna om rättigheterna GDPR ger personer som får sina personuppgifter behandlade.

10.1. Tillgång till personuppgifter

Som registrerad har du rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig eller inte. Om vi gör det har du rätt att få se vilka uppgifter vi behandlar om dig genom ett registerutdrag.

10.2. Rättelse

Om en uppgift är fel eller ofullständig har du rätt att begära att den rättas.

10.3. Återkalla samtycke

Om vi behandlar dina personuppgifter med samtycke som laglig grund för behandlingen, har du rätt att närsomhelst återkalla samtycket med framtida verkan.

10.4. Motsätta sig behandling för direktmarknadsföring

Registrerade har rätt att motsätta sig att personuppgiftsbehandling sker för direktmarknadsföring. Detta görs lättast genom att avregistrera sig från utskick genom att klicka på avregistreringslänken i utskicket eller kontakta oss.

10.5. Rätt att klaga till tillsynsmyndighet 

Den registrerade har också rätt att vända sig direkt till tillsynsmyndigheten för att klaga. Tillsynsmyndigheten ska då utreda det som skett.

10.6. Motsätta sig behandling som stöder sig på Delkibruket berättigade intresse

Som registrerad har du rätt att motsätta dig behandlar som stödjer sig på ett berättigat intresse om det finns skäl i ditt specifika fall som talar emot behandlingen. Om du motsätter dig behandlingen och det finns tvingande berättigade skäl som väger tyngre får vi dock fortsätta behandlingen.

10.7. Radering

Registrerade har rätt att begära och under vissa omständigheter få sina personuppgifter raderade. Ett undantag är om vi enligt lag är skyldiga att bevara uppgifterna.

10.8. Begränsning av behandling

Registrerade har rätt att begära att behandlingen av dennes personuppgifter begränsas.

10.9. Dataportabilitet

Registrerade har också rätt att få kopior på sina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Denna rätt omfattar endast personuppgifter som den registrerade själv tillhandahållit oss uppgifterna och den lagliga grunden antingen är samtycke eller att det finns ett avtal.

 

Om fler frågor, hör gärna av dig till Delibruket AB

Personuppgiftsansvarig: Delibruket AB, 556750–2694
Postadress: Skestavägen 57, 163 51 Spånga
E-post: info@delibruket.se
Telefon: 08-581 00 890

 

 

 

Delibruket Vattentornet AB integritetspolicy

Delibruket Vattentornet AB (Flatbread) behandlar personuppgifter i sin dagliga verksamhet. Integritetspolicyn gäller generellt för personuppgiftsbehandlingen inom Flatbread och finns till för att förklara vilken sorts data Flatbread behandlar, varför och hur. Personuppgifter behandlas främst i Flatbreads administrations- och bokningssystem, men också via sociala medier (digitala kanaler). Integritetspolicyn är tillämpbar på anställda och gäster.

 

2. Personuppgifter och personuppgiftsbehandling

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Namn, telefonnummer, bilder och IP-adresser kan vara personuppgifter. Bokningar, beteenden och beställningar kan också vara personuppgifter om de tillsammans med andra uppgifter kan kopplas till en person. Åtgärder som vidtas med personuppgifter är personuppgiftsbehandling, exempelvis lagring, insamling, ändring, radering och spridning.

 

2.1. Särskilda kategorier av personuppgifter

Flatbread behandlar ibland särskilda kategorier av personuppgifter. Bland annat uppgifter om hälsa, fackförening och religiös åskådning anses tillhöra särskilda kategorier och vara extra skyddsvärda. Att hantera en bokning där någon är allergisk kräver behandling av uppgifter om någons hälsa. Sådan behandling sker endast efter samtycke. Även facktillhörighet kan behandlas i anställningsförhållanden, om det är nödvändigt inom arbetsrätten.

 

3.Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är den som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och bestämmer varför och hur personuppgifter behandlas. Delibruket Vattentornet AB är personuppgiftsansvarig..

 

4.Personuppgiftsbiträden

För att kunna leverera våra tjänster använder sig Flatbread av personuppgiftsbiträden. Det innebär att Flatbread är personuppgiftsansvarig och bestämmer vilka personuppgifter som behandlas och varför, men att vi outsourcar delar av behandlingen. Det rör sig exempelvis om IT-lösningar såsom system för lagring och bokning. Flatbread bestämmer då över behandlingen och ansvarar för den, men tar hjälp av andra leverantörer för att kunna leverera sina tjänster. Flatbread ingår alltid personuppgiftsbiträdesavtal med personuppgiftsbiträden för att värna om en hög skyddsnivå för all data.

 


 5. Flatbreads personuppgiftsbehandling

Flatbread och våra personuppgiftsbiträden har alltid en laglig grund för behandling av personuppgifter. Oftast är det nödvändigt för att fullgöra avtal men det kan även ske efter samtycke, om det krävs för att tillvarata rättsliga anspråk eller på grund av lagkrav. Flatbread kan också behandla personuppgifter om det finns ett berättigat intresse. Det berättigade intresset väger då tyngre än den registrerades intresse av att Flatbread inte behandlar dennes personuppgifter. Marknadsföring till gäster vi tidigare varit i kontakt med sker exempelvis efter en intresseavvägning. Som registrerade är det däremot alltid möjligt att på ett enkelt sätt motsätta sig sådan personuppgiftsbehandling.

Nedan följer en överblick av Flatbreads personuppgiftsbehandling. Vi strävar efter att behandla så lite personuppgifter som möjligt. Alla kategorier av personuppgifter behandlas därför inte vid varje tillfälle. Exempelvis behandlas adresser och e-postadresser inte alltid vid bokningar men det förekommer.

5.1. Kommunikation och administrering

Flartbread behandlar personuppgifter för administrering och kommunikation med gäster och anställda. Syftet är att hantera bokningar, anställningar och administrera verksamheten.

 

Vi samlar namn, e-postadress, adress, telefonnummer, bokningar, matpreferenser, allergier då behandlingen är nödvändig för att kunna uppfylla avtalen och tillhandahålla våra tjänster.

 

Uppgifterna kommer från den registrerade själv som lämnas till oss vid bokningar och anställningsingående.

 

Gällande anställningsingående och dennes insamling av data är behandlingen nödvändig för att kunna uppfylla anställningsavtal och att administrera och betala ut lön.

Flatbread har som arbetsgivare en rättslig förpliktelse att tillhandahålla Skatteverket med anställdas kontrolluppgifter.

 

 

5.3. Marknadsföring

Flatbread använder personuppgifter för att marknadsföra sina tjänster i

Digitala kanaler och genom utskick med erbjudanden och

Information. Namn, e-postadress och i vissa fall bilder samlas in efter

samtycke och/eller genom intresseavvägning

 

Uppgifterna kommer från de registrerade själva genom anmälan till nyhetsbrev eller genom andra kanaler hos Flatbread som personen i fråga haft kontakt med.

 


 

5.4. Betalningar

För att hantera betalningar behandlar Flatbread personuppgifter.

Uppgifter som behandlas är

 • Kortnummer
 • Tid för transaktion
 • Försäljningsställe
 • Belopp
 • Detaljer om beställning

 

För att handla med tjänster och varor och leva upp till avtal genom att få betalt eller försäkra sin egen betalning behöver Flatbread hantera personuppgifter kopplade till betalningar.

 

 

5.5 Hantera anspråk

För att hantera eventuella rättsliga anspråk såsom klagomål, reklamationer eller rättsprocesser, kan Flatbread komma behöva behandla personuppgifter.

 

5.7. Cookies m.m.

För att förbättra användarupplevelsen i våra digitala kanalerna kan Flatbread komma att samla in teknisk data. Så som

 • IP-adresser
 • Cookies
 • Webläsarinformation

 

 

 

6. Mottagare som Flatbread kan dela information med

 

6.1. Koncernbolag

Delibruket Vattentornet AB ägs till del av Flatbread AB som i sin tur äger Delibruket AB och kan därigenom samarbeta med varandra och delar därför data med varandra och behandlar personuppgifter å varandras vägnar.

6.2. Tjänsteleverantörer

För kunna tillhandahålla sina tjänster tar Flatbread hjälp av olika leverantörer för bland annat IT-lösningar som nätverk, lagringstjänster och e-posttjänster. Leverantörerna får endast behandla personuppgifterna enligt Flatbreads uttryckliga instruktioner och får inte behandla uppgifterna för egna ändamål. Samtliga är också bundna av lag och avtal att skydda personuppgifter.

6.3. Betalningsmottagare och leverantörer för betaltjänster

Vid betalningar kan personuppgifter delas betaltjänstleverantören, betalningsmottagaren samt båda parters banker.

6.4. Övriga mottagare

Flatbread kan i vissa fall också dela med sig av uppgifter till andra mottagare, främst myndigheter på grund av lagkrav eller i samband med rättsliga processer. Personuppgifter kan också komma att delas med potentiella köpare och säljare till hela eller delar av verksamheten.

 7. Tekniska och organisatoriska åtgärder

Flatbread är mån om gästers och anställdas integritet och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. Bland annat finns rutiner och behörighetsbegränsningar som hindrar obehörig åtkomst.

 8. Var behandlar Flatbread personuppgifter?

Flatbread samtliga personuppgifter behandlas inom EU/EES-området. Vissa leverantörer kan dock komma att behandla personuppgifter utan EU/EES-området. I såna fall säkerställer vi alltid att uppgifterna är skyddade och att det finns skyddsåtgärder på plats, genom avtal som kräver ställer samma krav som reglerna inom EU.

 9. Hur länge sparas personuppgifter?

Flatbread behandlar personuppgifter så länge det finns ett förhållande med den registrerade och en tid därefter, så länge det finns en laglig grund. Om det inte längre finns en anledning att behandla personuppgifter raderas dem.

 10.Rättigheter

Flatbread vill påminna om rättigheterna GDPR ger personer som får sina personuppgifter behandlade.

10.1. Tillgång till personuppgifter

Som registrerad har du rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig eller inte. Om vi gör det har du rätt att få se vilka uppgifter vi behandlar om dig genom ett registerutdrag.

10.2. Rättelse

Om en uppgift är fel eller ofullständig har du rätt att begära att den rättas.

10.3. Återkalla samtycke

Om vi behandlar dina personuppgifter med samtycke som laglig grund för behandlingen, har du rätt att närsomhelst återkalla samtycket med framtida verkan.

10.4. Motsätta sig behandling för direktmarknadsföring

Registrerade har rätt att motsätta sig att personuppgiftsbehandling sker för direktmarknadsföring. Detta görs lättast genom att avregistrera sig från utskick genom att klicka på avregistreringslänken i utskicket eller kontakta oss.

10.5. Rätt att klaga till tillsynsmyndighet 

Den registrerade har också rätt att vända sig direkt till tillsynsmyndigheten för att klaga. Tillsynsmyndigheten ska då utreda det som skett.

10.6. Motsätta sig behandling som stöder sig på Flatbread berättigade intresse

Som registrerad har du rätt att motsätta dig behandlar som stödjer sig på ett berättigat intresse om det finns skäl i ditt specifika fall som talar emot behandlingen. Om du motsätter dig behandlingen och det finns tvingande berättigade skäl som väger tyngre får vi dock fortsätta behandlingen.

10.7. Radering

Registrerade har rätt att begära och under vissa omständigheter få sina personuppgifter raderade. Ett undantag är om vi enligt lag är skyldiga att bevara uppgifterna.

10.8. Begränsning av behandling

Registrerade har rätt att begära att behandlingen av dennes personuppgifter begränsas.

10.9. Dataportabilitet

Registrerade har också rätt att få kopior på sina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Denna rätt omfattar endast personuppgifter som den registrerade själv tillhandahållit oss uppgifterna och den lagliga grunden antingen är samtycke eller att det finns ett avtal.

 

Om fler frågor, hör gärna av dig till Delibruket Vattentornet AB

Personuppgiftsansvarig: Delibruket Vattentornet AB, 556934–5282
Postadress: Gustaf Lundbergsväg 10, 168 50, Bromma
E-post: info@flatbread.se
Telefon: 08-518 385 00